Algemene voorwaarden Integral Pelvic Therapy® education

Artikel 1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
a. Integral Pelvic Therapy welke is verenigd onder v.o.f Dana: gevestigd aan de Burgemeester van Heemstrakwartier 241,3731TG De Bilt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 71961488
b. Opleiding: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent en cursist.
c. Cursist: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

 1. Opleiders bestaande uit M. Frits en D. van der Putten welke zijn verenigd in v.o.f Dana

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten  tussen v.o.f Dana en cursist, betreffende deelname aan de opleiding Integral Pelvic Therapy. De studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen v.o.f Dana en cursist komt tot stand door ontvangst van een motivatiebrief via post, e-mail, internet, of overhandiging met daarin beschreven:

– motivatie voor deelname

– Naam en adresgegevens, eventueel praktijknaam

Na het lezen van de motivatiebrief wordt een intake gesprek gepland. Cursist wordt toegelaten tot de opleiding na wederzijds goedkeuren ahv intakegesprek

Overige voorwaarden voor deelname:

Cursist is zelf een vrouw

Cursist heeft een behandeling IPT ontvangen of deelgenomen aan de workshop: “Pelvic Self- care”.
3.2 Door ondertekening van dit studievoorwaarden contract stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de opleiding door v.o.f Dana.
3.3 De cursist schrijft zich in voor de gehele opleiding

3.4 Na wederzijds goedkeuren na het intake gesprek is er sprake van een voorlopige inschrijving.

De inschrijving wordt definitief:
– wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende opleiding te laten doorgaan.
– wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende opleiding.
– wanneer er aan de betaling is voldaan

3.5 Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien de opleiding vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor de volgende studieronde.

Artikel 4. Uitvoering opleiding

4.1 v.o.f Dana verzorgt de opleiding zoals deze op de website of is omschreven.
4.2 Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg de website www.integralpelvictherapy.com dan ook regelmatig.
4.3 Inhalen/ uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele opleiding. Bij verzuim van deelname aan lessen wordt geen geld, noch een deel ervan, gerestitueerd.
4.4 Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal v.o.f Dana vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door v.o.f Dana wordt georganiseerd.
4.5 Annulering van de opleiding door v.o.f Dana:
in geval van onvoldoende aanmeldingen voor de opleiding is v.o.f Dana gerechtigd de opleiding te annuleren. Indien de opleiding niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde opleidingsgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden.
De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. V.o.f Dana zal de cursist een aanbod doen om dezelfde opleiding op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Annulering opleiding (door cursist)

5.1 Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een
opleiding met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling :
a. annulering voordat de opleiding is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
b. bij annulering tot 3 maanden voor aanvang van de opleiding wordt 100% van het opleidingsgeld gerestitueerd waarbij 250€ aan administratiekosten wordt gerekend

 1. bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding wordt 50% van het opleidingsgeld gerestitueerd waarbij 250€ aan administratiekosten wordt gerekend
 2. bij annulering binnen 2 maanden voor aanvang van de opleiding is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
 3. na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de opleiding deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.5.2 Overmacht: indien een cursist niet in staat is de opleiding te volgen, kan de cursist v.o.f Dana schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen opleiding onder de voorwaarde dat:
  – overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen
  – het opleidingsgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
  – de vervangende opleiding, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt;
  – de opleiding doorgang vindt;
  – maximaal één jaar na datum plaatsvindt.
  Indien cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient zij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk of per e-mail aan v.o.f Dana door te geven. Opleidingsgeld wat reeds betaald is, wordt niet gerestitueerd maar doorgeschoven naar het volgende opleidingsjaar.

 

Indien de cursist, in geval van overmacht zoals omschreven in artikel 5.2, redelijkerwijs niet in staat is van de mogelijkheid gebruik te maken om aan volgend opleidingsjaar deel te nemen, wordt na overleg met v.o.f Dana, het volledige opleidingsgeld min 500€ teruggestort.

5.3 Aanwezigheidsplicht: de cursist wordt verwacht alle dagen aanwezig te zijn. In geval van hoge uitzondering is 1 dag uitval toegestaan. Bij onverwachte omstandigheden en wanneer er sprake is van meer dan 1 dag verzuim, wordt in overleg gekeken naar een passende oplossing. De lessen kunnen dan in het volgende leerjaar worden ingehaald.

Artikel 6. Beëindiging van de overeenkomst

6.1 De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
6.2 Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een opleiding heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
6.3 Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal. De cursist dient het lesmateriaal terug te zenden.
6.4 Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de cursist in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en  7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. V.o.f Dana betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
6.5 In geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 dient de cursist eventueel van v.o.f Dana ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aangetekend aan v.o.f Dana terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist.
6.6 Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van v.o.f Dana aan de cursist van rechtswege ontbonden.
6.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door v.o.f Dana met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 7. Prijzen

7.1 De opgegeven prijzen van opleidingen zijn prijzen in euro’s en vrijgesteld van BTW. Prijzen van eventueel lesmateriaal zijn inclusief BTW.
7.2 De prijzen zoals v.o.f Dana deze op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
7.3 Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8. Levering lesmateriaal

8.1 v.o.f Dana levert het eventuele lesmateriaal tijdig aan de cursist.
Het door de cursist bestelde lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de opleiding verzonden naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres, dan wel in de klas uitgedeeld.
8.2 Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door v.o.f Dana vervangen, indien dit aan v.o.f Dana toe te rekenen is.
8.3 De cursist krijgt het door v.o.f Dana verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.
8.4 Copyright van alle door v.o.f Dana gebruikte lesmateriaal en examens berust bij v.o.f Dana, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.
8.5 De rechten van alle getoonde en/of gebruikte leermiddelen zijn exclusief voor het instituut en bestemd als naslagwerk voor de cursisten. Niets mag worden vermenigvuldigd, vervreemd of commercieel worden aangewend of gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming

Artikel 9. Betaling

9.1 Na ondertekening van het studievoorwaarden contract is de cursist het gehele opleidingsgeld aan v.o.f Dana verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door v.o.f Dana. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 10.6, zijn bedragen later opeisbaar.
9.2 Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
9.3 Wanneer het opleidingsgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is v.o.f Dana gerechtigd boven het verschuldigde opleidingsgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.
9.4 Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal v.o.f Dana het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
9.5 Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website en staat aangegeven dan wel schriftelijk is overeengekomen. Indien er sprake is van een betaling in termijnen wordt dit vastgelegd in deze studieovereenkomst.
9.6 De cursist die het opleidingsgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn/haar giro/bankrekening laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen 30 dagen terug te laten boeken. De cursist dient zijn/haar bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig storneren van de betaling bevrijdt de cursist echter niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 10. Privacy

Door cursisten verstrekte informatie wordt door v.o.f Dana, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. v.o.f Dana zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt v.o.f Dana zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Artikel 11. Vragen en klachten

11.1 v.o.f Dana streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de opleiding binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door v.o.f Dana per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij v.o.f Dana, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, tot uiterlijk 21 dagen na beëindiging van de opleiding. Indien de klacht niet onderling kan worden opgelost tussen de cursist en v.o.f Dana, maakt de cursist haar klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar op de in de klachtenprocedure vastgestelde wijze (kijk voor de klachtenprocedure op: https://ktno.nl/klachtenregeling).

Alleen dan zal v.o.f Dana de klacht in behandeling kunnen nemen. v.o.f Dana adviseert de cursist om de klacht per brief dan wel per e-mail te versturen. v.o.f Dana zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
11.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13.

Artikel 12. Geschillenregeling

12.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
12.2 Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
12.3 De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 (de klachtenprocedure) bij v.o.f Dana heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
12.4 Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
12.5 Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
12.6 Wanneer de cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is v.o.f Dana aan deze keuze gebonden.
12.7 Wanneer v.o.f Dana een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij eerst de cursist schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of zij daarmee akkoord gaat. V.o.f Dana kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
12.8 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.